Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Integritetspolicy för Vardagspuls.se

Publicerad 2016-06-14 | Senast ändrad 2018-05-23 | Vardagspuls

Vardagspuls AB (”Vardagspuls”) respekterar din personliga integritet. Denna informationstext beskriver hur Arla, som personuppgiftsansvarig, samlar in och behandlar personuppgifter om dig i samband med användning av vår webbplats på www.vardagspuls.se.

Läs denna policy noga så att du förstår hur vi behandlar, använder och utlämnar dina personuppgifter. Om du har några frågor rörande Arlas behandling av dina personuppgifter ska du kontakta oss på dataprivacy@arlafoods.com.

Denna policy berör följande ämnen:

1. Kategorier av personuppgifter och ändamål

2. Utlämnande och överföring av personuppgifter

3. Lagringsperiod

4. Dina rättigheter

5. Kontakt

6. Ändringar i denna integritetspolicy

1. Kategorier av personuppgifter och ändamål

1.1 Vi samlar in och behandlar följande typer av personuppgifter om dig:

 • Kontakt- och personuppgifter

 • Personliga preferenser

 • Beteendedata baserat på användning av webbplats

 • Lämnad information i ett formulär

 • IP-adress

1.2 Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål och baserat på de angivna rättsliga grunderna:

 • Deltagande i tävling (GDPR art. 6(1)(b)).

 • Administrering av användarprofil (GDPR art. 6(1)(b)).

 • Profilering i syfte att skicka riktade reklam/annonser och nyhetsbrev (GDPR art. 6(1)(a)).

När vi samlar in personuppgifter direkt från dig för det ändamål som anges ovan, tillhandahåller du personuppgifterna för att kunna kontakta oss, delta i tävling eller använda våra digitala tjänster. Du är inte skyldig att tillhandahålla dessa uppgifter till oss. Konsekvensen av att inte tillhandahålla personuppgifterna är att du inte kan delta i evenemang eller använda de erbjudna tjänsterna.

Om behandlingen baseras på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke påverkar detta inte lagligheten i behandling som skett före återkallandet.

På denna webbplats används cookies för att samla teknisk information för statistiska ändamål av icke-personlig karaktär. Vänligen hitta vår cookie-policy här.

2. Utlämnande och överföring av personuppgifter

2.1 Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifterna kommer att utlämnas och delas med följande mottagare baserat på de angivna rättsliga grunderna:

 • Tävlingsprisleverantör (GDPR art. 6(1)(b))

2.2 Att överföra personuppgifter till personuppgiftsbiträden

Vi överför personuppgifter till våra affärspartners, inklusive IT-leverantörer och marknadsföringsbyråer som lagrar och behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa affärspartners och leverantörer omfattas av Arlas instruktioner för lagring och behandling av personuppgifter. 

3. Lagringsperiod

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra ovanstående ändamål, dock inte längre än

 • Användarprofiler på Vardagspuls.se och prenumerationer på nyhetsbrevs lagras tills de avslutas av användaren.

 • Tävlingsinformation lagras i upp till 30 dagar efter att priset skickats och mottagits.

4. Dina rättigheter

Med vissa lagstadgade undantag har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Vidare har du rätt att begära att vi rättar personuppgifter om dig som kan vara felaktiga, liksom att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan begära att få tillgång till alla personuppgifter som du tillhandahållit till oss i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format, om vår behandling av personuppgifterna är baserad på ditt samtycke eller på ett avtal du träffat med oss (dataportabilitet).

På begäran av dig raderar vi dina personuppgifter, om vi inte har en rättslig grund för att fortsätta behandlingen.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet, till exempel Datainspektionen.

5. Kontakt

Vänligen kontakta oss om du har några frågor angående skyddet av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina lagliga rättigheter. Du kan kontakta oss på redaktionen@vardagspuls.se.

Adressuppgifter:
Vardagspuls AB    
Lindhagensgatan 126
112 51 Stockholm
Sverige

6. Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy.

Version 1, 2018.04.30