Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Bild:

Du blir vad du heter

Namnen som gör dig framgångsrik

Vad ska barnet heta? Har du också funderat och vänt och vridit på vad ditt barn ska heta, eller kanske gått i tankarna på att byta namn själv? Nu visar en ny amerikansk undersökning att namnvalet kan påverka hur framgångsrik du blir

Publicerad 2018-03-06 | Vardagspuls

Oavsett om det gäller din hund, katt, bebis eller dig själv är tilldelningen av ett namn lättare sagt än gjort. Och det är inte så konstigt. Valet av namn är en socialt laddad fråga med stark kulturell betingning.

"Namnvalet - en komplicerad process"

2011 undersökte Emilia Aldrin, universitetslektor i svenska språk vid högskolan i Halmstad, hur 600 nyblivna föräldrar resonerade kring barnets namn och hon kom fram till att det är ett ytterst komplicerat förlopp.

– Namnvalet är en invecklad process och det är många aspekter som ska kokas ner i ett enda namn. Framträdande funderingar var om namnet skulle vara vanligt eller ovanligt, svenskt eller internationellt, gammalt eller modernt, att det skulle ge positiva associationer och att det inte skulle kunna ge upphov till öknamn, säger hon till forskning.se.

Därför går vi upp i vikt på vintern 

I avhandlingen utgick hon från mamman och tittade dels på åldern, dels på utbildningsnivån. Resultaten visade att mammor under 30 år med ingen eller kort universitetsutbildning tenderade att vara mer kreativa i sina namnval medan det motsatta gällde för mammor över 30 år som hade en längre utbildning.

– Dessa mammor valde ofta äldre namn och namn som redan förekom i släkten. Det var också fler av de välutbildade mammorna som ville ha internationellt gångbara namn, något som inte alls var viktigt i den andra gruppen.

Internationellt gångbart namn

Föräldrarnas namnval berättar också om deras sociala ställningstagande och ger en bild av vad föräldrarna har för förhoppningar och förväntningar på barnet.

– För några är det viktigt att barnet har ett namn som fungerar internationellt eftersom de hoppas att barnet ska göra internationell karriär, för andra är det viktigt att namnet sticker ut om barnet skulle få för sig att bli artist eller författare. Det handlar om föräldrarnas värderingar, om de anser att det till exempel är viktigt att sticka ut, visa nationalitet eller släkttillhörighet.

"Namnvalet lägger grunden till barnets identitet"

Föräldrarnas förväntningar på barnet, som alltså speglas i namnvalet, kan enligt Emilia Aldrin bli en självuppfyllande profetia. Namnvalet lägger grunden till barnets identitet eftersom omgivningen drar slutsatser om personen utifrån namnet.

– Det finns inte ett automatiskt samband mellan namn och till exempel yrke, men samtidigt påverkas vi av namnet eftersom vi blir bemötta utifrån det, säger Emilia Aldrin.

Och de flesta verkar faktiskt vara nöjda med sina namn och vad som associeras till det. Enligt en enkät som Emilia Aldrin skickade ut till 181 vuxna år 2013/2014 uppgav en majoritet att namnet var en viktig del av deras identitet.

– Framförallt var det de som hade ett ovanligt namn som uppgav att namnet säger något om vilka de är. Kanske är det för att ovanliga namn uppmuntrar till reflektion, vilket inte vanliga namn gör, och det bidrar till en positiv särskiljning.

– Förutom identitet verkar namnet även kunna påverka vår framtida inkomst. År 2013 undersökte brittiska och franska forskare kopplingen mellan namn och status och kom fram till att tyskar med nobelt klingande namn så som Kaiser (kejsare) och König (kung) tenderade att ha högre positioner än tyskar med namn som Koch (kock) eller Bauer (bonde).

– Forskarna menar att detta kan bero på associativt resonemang, en psykologisk term som beskriver ett tänkande där folk automatiskt kopplar känslor och tidigare kunskap med ord och fraser.

Könsneutralt bra för karriären

I en amerikansk studie från 2011 kom forskare även fram till att personer med namn som är lätta att uttala ofta befinner sig högre upp på samhällsstegen än personer med svåruttalade namn. Tidigare hade forskare vid New York University även kommit fram till att företag med enkla namn tenderar att göra bättre ifrån sig på börsen.

Trots att Sverige är förhållandevis jämställt tror Linnea Gustafsson, docent i nordiska språk vid högskolan i Halmstad, att kvinnor som har könsneutrala namn kan ha lättare att slå sig in på manligt dominerade arbetsplatser än kvinnor med typiskt feminina namn.

– Det kan vara en fördel att ha ett könsneutralt eller manligt klingande namn. I Sverige har vi inte så många sådana namn, men amerikansk forskning visar att kvinnor som tas för män upplever en fördel på arbetsmarknaden, säger hon.

– Hennes teori bekräftas av en amerikansk studie som visade att kvinnor med namn som Leslie, Jan och Cameron hade mer framgångsrika juristkarriärer.