Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Sexistiska män oftare psykiskt sjuka Bild: Johnér

Studie visar: Sexistiska machomän är oftare psykiskt sjuka

Män med traditionellt manliga beteenden, som risktagande, våldsamhet och behovet att ha makt över kvinnor, drabbas oftare av psykiska problem. Det visar en ny studie.

Publicerad 2016-11-23 | Senast ändrad 2017-01-27 | Vardagspuls

Finns det en koppling mellan skadliga, manliga beteenden och psykisk sjukdom? Ja, menar en forskargrupp från Indiana University Bloomington och Nanyang Technological University in Singapore.

Forskarna har ringat in elva "traditionellt manliga" beteenden som de utgått från i sin studie:

 • Behov av att vinna
 • Behov av emotionell kontroll
 • Stort risktagande
 • Våldsamhet
 • Dominans
 • Sexuell promiskuitet eller "playboy-beteende"
 • Starkt självförtroende
 • Att sätta arbetet framför allt
 • Behov av att ha makt över kvinnor
 • Förakt mot homosexualitet
 • Strävan efter social status

Sedan har forskargruppen sökt samband mellan dessa beteenden och psykiska problem. De har analyserat 78 studier med sammanlagt 19 400 deltagare. Metastudien, som publicerades i Journal of Counseling Psychology, visar på starka samband.

Mer missbruk

Det visade sig att att de män som passar in i en traditionellt maskulin könsroll, det vill säga har flera av beteendena på listan, löper mycket större risk att drabbas av drogmissbruk, depression, skev kroppsuppfattning, stress och svårigheter i det sociala livet.

Framför allt fann forskarna en stark koppling till psykiska problem bland män med stark självförtroende, som uppvisar playboybeteenden och vill ha makt över kvinnor.

– Bara för att du alltid har betett dig på ett visst sätt behöver det inte betyda att du inte har något val, säger Y Joel Wong vid Indiana University, en av studiens författare till Popular Science.

Allt fler forskare intresserar sig för det som inom psykologin kallas "toxic masculinity", det vill säga traditionellt manliga beteenden som skadar andra.

Källor: ETC, Popular Science