Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Familj på äng i solnedgång Bild: Mostphotos

Dödligheten i cancer minskar

Folkhälsan i Sverige är god – trots att hälften av svenskarna är överviktiga

På många sätt förbättras hälsoläget för många svenskar. Många tycker att de har en god hälsa och ur ett globalt perspektiv mår svenskarna bra. Det finns dock fortfarande mycket kvar att göra.

Publicerad 2017-04-21 | Vardagspuls

Varje år undersöker Folkhälsomyndigheten i Sverige hur svenskarna egentligen mår. Då tittar man på allt ifrån dödlighet i vanliga sjukdomar till hur mycket frukt och grönt svenskarna äter. Även om årets rapport visar på många positiva trender bland svenskarna så finns det några varningsflaggor.

Vi röker mindre – men får i oss för lite frukt 

Många av svenskarnas vanor har har blivit bättre. Både andelen som röker och riskkonsumenterna av alkohol är färre i dag än tidigare. Däremot är det fler svenskar som har ett lågt intag av frukt och grönt. Därför kan man säga att förändringarna i våra levnadsvanor går åt båda håll.

Dödlighet i vanligaste sjukdomarna går ner

Ytterligare en positiv trend är att dödligheten i våra fyra vanligaste cancerformer går ner och så även dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar. Oroväckande är dock att övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem i Sverige. Ungefär hälften av alla mellan 16 och 84 år är i dag överviktiga eller lider av fetma.

Stora hälsoskillnader

Rapporten visar också att det finns stora skillnader i hälsan beroende på vilken utbildningsnivå man har. Personer med eftergymnasial utbildning eller motsvarande lever längre och har en bättre fysisk och psykisk hälsa än de som helt saknar gymnasial utbildning. Det här visar att det krävs fortsatt stora satsningar på folkhälsan i Sverige, enligt Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.
– En god och jämlik hälsa är en grundförutsättning för samhällets utveckling, säger han.