Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Forskare vill se tydligare åtgärder mot barnfetma Bild: Johnér

Forskare vill se kraftigare tag mot barnfetma

”Barn ska aldrig behöva skuldbeläggas”

Svenska barn blir allt fetare och något måste göras åt saken. Det skriver några forskare i en debattartikel i Dagens Nyheter på World Obesity Day som infaller den 11 oktober. Tillsammans efterlyser de en nationell strategi mot barnfetma där olika samhällsaktörer går samman för att påverka barnens uppväxtmiljöer.

Publicerad 2016-10-11 | Vardagspuls

I en rapport som världshälsoorganisationen WHO publicerade under 2015 framgår det att politikerna runt om i världen gör för lite för att stoppa den negativa utvecklingen av barnfetma. I dag beräknas 40 miljoner av världens barn under fem år vara överviktiga eller feta jämfört med 31 miljoner barn för 25 år sedan. Enligt WHO bor de flesta av barnen i låg-och medelinkomstländer i Asien och Afrika.

I Sverige beräknas 17 procent av barnen i åldrarna sju till nio år vara överviktiga. Det skriver några forskare och professorer från Uppsala Health programråd i en debattartikel på dn.se.

Forskarna menar att något måste göras för att minska barnfetman i landet och hänvisar till FN:s barnkonvention där det står att alla barn har rätt att växa upp i en miljö där de inte riskerar att drabbas av fetma och övervikt. Att motverka barnfetma är viktigt eftersom den på sikt kan leda till andra sjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdom, typ 2 diabetes och cancer.

Olika aktörer i samhället kan hjälpa till

Forskarna vill se en nationell strategi mot barnfetma där olika aktörer i samhället, till exempel skolan, går samman för att skapa hälsofrämjande åtgärder som är relaterade till fysisk aktivitet och sunda matvanor. De drar paralleller till staden Seinäjoki i Finland, där man genom omfattande hälsoprogram i vård, skola och dagis, lyckats halvera övervikten hos barn på bara sju år. 

Forskarna i debattartikeln skriver också om studier som gjorts där barnfamiljer genom ”empowerment” tar makten över sina egna vanor genom att till exempel leka sig fram till kunskap om hälsosamt mat. De pekar även på teknikföretagens möjlighet att utveckla appar som uppmanar till goda matvanor och rörelse samt restaurangernas och dagligvaruhandelns möjligheter att bidra till sundare vanor.

Guide: Här är lekarna som ger ditt barn motion 

Kunskap om barnfetma råder det ingen brist på menar forskarna. Konkreta åtgärder däremot.

Vidare skriver forskarna att barn aldrig ska behöva skuldbeläggas eller diskrimineras för att de är överviktiga och att det övergripande ansvaret ligger hos våra politiker.

MER

Mellistips för aktiva barn 

Dietistens tips på bra och nyttig mat för barn 

Fakta övervikt och fetma hos barn

  • Övervikt är när ett barn väger så mycket att det räknas som ohälsosamt. Ju mer barnet väger desto större är risken att det drabbas av sjukdomar som till exempel diabetes eller hjärtsjukdomar.
  • Övervikt hos barn påverkas av ärftlighet, matvanor och hur mycket barnet rör på sig. Det är viktigt att få in fysisk aktivitet hos ett barn som är överviktigt. Om man upplever att det inte fungerar kan man få stöd och behandling hos sjukvården.
  • Med hjälp av tillväxtkurvor eller särskilda BMI-tabeller kan man se om ett barn är överviktigt. En del överviktiga barn får sämre självkänsla, kanske för att de får negativa kommentarer av omgivningen, medan andra mår väldigt bra. Det är dock viktigt att försöka göra någonting åt övervikten för att undvika framtida sjukdomar.
  • Överviktiga barn kan få ont i ryggen, svårt att röra sig, nedsatt kondition, trötthet och snarkningar som kan ge sömnsvårigheter.

Källa: Vårdguiden 1177