Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

leken som berör Bild: Johnér

Därför mår barn bra av rätt beröring

Genom mjuk massage uppnås effekter som gör barnet lugnt och harmoniskt. Men var försiktig, en hård massage kan istället ge stressreaktioner.

Publicerad 2015-09-02 | Utdrag ur Leken som berör av Pauline Hegner

Huden är kroppens största känselorgan. Med hudens hjälp får hjärnan information från vår omvärld. Det finns receptorer som känner av om det är varmt, kallt, om en klapp eller massage är mjuk eller hård. En mjuk massage ger lugn och välbehag. En för hård eller kanske till och med smärtsam massage startar reflexmässiga flyktreaktioner i kroppen. Samma reaktioner som kan uppstå om vi upplever stress.

Tillit och sunda relationer

Det är viktigt att få känna sig sedd, bekräftad och omtyckt. Det är något som man får genom massage. Någon vill ta i mig, jag är okej. Innan man ger massage till ett barn är det viktigt att alltid fråga om barnet vill få massage. Deras integritet ökar och de känner att de bestämmer över sin kropp. De lär sig också att det är okej att säga nej till beröring som de inte vill ha. Om barnet säger nej får du fråga igen vid ett senare tillfälle. På så vis skapas tillit och trygghet, som i sin tur stärker band och skapar sunda relationer.

Ökad kroppskännedom

Massage hjälper barn att få bättre kroppsmedvetenhet genom att känna var kroppen börjar och slutar. Något som inte alltid är så lätt när man är mitt uppe i en tillväxtperiod till exempel. Barnet känner också lättare om det gör ont någonstans eller om det finns någonstans där det är extra skönt att få massage.

Får oss att ”vara i kroppen”

Det är också ett sätt att ”vara i kroppen”. I dagens samhälle är det lätt att hjärnan får för mycket stimulans och kroppen för lite. Med massage så balanseras detta.

Bättre inlärning

Såväl rörelse som massage ökar inlärningen och förmågan att koncentrera sig. När du ger massage samtidigt som du lär ut något blir inlärningen bättre genom att inte bara syn- och hörselsinnet aktiveras utan även känselsinnet.

Den man masserat slår man inte

Axelsons Gymnastiska Institut i Stockholm, grundare av ”Massage i förskola/skola”, har skapat begreppet: ”Barn som masserar varandra slår inte varandra”. Och det är så sant. När barnen får eller ger massage blir de snällare mot varandra och lugnare. Risken för utstötning eller mobbning minskar. Något som underlättar för dig som arbetar med barn varje dag. Det blir mer tid över för lek och roliga saker istället för att hantera stökiga stunder.


Lugnare barngrupper

När vi är lugna och balanserade så klarar vi bättre av stress och stressande situationer. Något som behövs i dagens samhälle med en ständig ström av information och intryck. Ett stressat barn drar gärna med sig andra, men massagen hjälper barnet att komma ner i varv och då blir också barngruppen lugnare och mer harmonisk.

Kroppens lugn och ro-system aktiveras

Kroppen har två fantastiska system, kamp/flykt- systemet samt lugn och ro-systemet, som hjälper oss att agera och interagera med vår omvärld. Kamp/flykt- systemet aktiveras när vi är stressade eller upplever en fara, lugn och ro-systemet när vi känner oss trygga. Det finns flera sätt att aktivera lugn och ro-systemet, och massage/beröring tillhör ett av de främsta. När lugn och ro-systemet får råda känner vi glädje, ökad social samhörighet och vår empatiska förmåga ökar. Matspjälkningen fungerar också bättre vilket gör att vi tar upp näring bättre. Det leder i sin tur till att vi lättare håller oss friska, växer och orkar mer.

En stund full av naturlig antistress

Dagens samhälle stimulerar främst vårt kamp/flykt- system. Det är mycket man som förälder ska klara av, både yrkesarbeta och hinna med familjen. De naturliga antistresstunderna som att äta tillsammans, hålla handen, ha ögonkontakt, tid att sitta i knäet med mera minskar tyvärr när allt annat ska hinnas med. Med massage kan du som förskolepersonal ge barnet en lugn och avkopplande stund, full av naturlig antistress.


Även den som ger får

Massagens effekter uppnås även hos den som ger,
för även massören blir ju berörd via sina händer. Du känner lugn och harmoni – något som hjälper dig i ditt arbete på flera sätt och gör att du bättre kan möta de ökade krav som ställs. Det brukar exempelvis kännas lättare att hantera stökiga situationer och de större barngrupper som finns i dag. Du vet också att varje barn får uppmärksamhet och har blivit sett varje dag.

På barnets villkor

Innan du ger massage till ett barn ska du alltid fråga om barnet vill få massage. På så vis tränas barnet i att lära sig säga nej till beröring det inte vill ha. Det ökar också deras självkänsla när de känner att de möts av respekt och att det är de som bestämmer över sin kropp.

Var lyhörd för hur barnet reagerar

Det är viktigt att vara lyhörd och närvarande när du ger massage. Om du har tankarna någon annanstans känns det när du masserar. Greppen känns kanske hårda, ryckiga eller inte så sköna som de brukar.