Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Hjärtinfarkt Bild: Johnér

Så känner du igen symptomen på en hjärtinfarkt

Tyst infarkt vanligare hos kvinnor

Varje år drabbas cirka 28 000 människor av hjärtinfarkt. Det gör det till Sveriges vanligaste dödsorsak.
Och många infarkter sker i det ”tysta”. Så här känner du igen symptomen.

Publicerad 2015-11-12 | Vardagspuls

När en hjärtinfarkt inträffar så har en blodpropp bildats och täppt till vissa kärl. Detta gör att blodet inte kan passera som vanligt. Men eftersom hjärtat fortsätter att slå skadas hjärtmuskeln när det inte kan jobba som vanligt. En hjärtinfarkt kan vara livshotande och akut sjukhusvård krävs snabbt. Ju tidigare vård du får, desto större chans är det att sjukdomen kan behandlas.

Symptomen kan vara diffusa

Bilden av en hjärtinfarkt är ofta den av en man som får tydligt ont i bröstet och segnar ner av smärta, men så behöver inte alls vara fallet. För kvinnor kan symptomen vara mycket mer diffusa och en infarkt kan till och med komma ”tyst” – något som oftare drabbar kvinnor än män.

Enskilt vanligaste dödsorsaken

En tyst hjärt­infarkt kan gå helt obemärkt förbi, men ändå lämna ett ärr i hjärtat. Dessutom ökar sannolikheten för en ny infarkt. Mellan 20 och 40 procent av alla infarkter är just tysta. Kvinnor söker vård senare än män och relaterar mer sällan symptomen till hjärtsjukdom. Detta trots att hjärt-kärlsjukdom är en minst lika allvarlig sjukdom hos kvinnor och den vanligaste enskilda dödsorsaken hos både kvinnor och män. Just tysta hjärtinfarkter drabbar också oftare kvinnor än män.

Tecken på hjärtinfarkt

 • Ont i bröstet
 • Ont i en arm eller i skuldran
 • Illamående (vanligare hos kvinnor)
 • Kallsvettningar
 • Ryggsmärta (vanligare hos kvinnor)
 • Trötthet
 • Andnöd
 • Smärta mot halsen
 • Yrsel (vanligare hos kvinnor)
 • Smärta i övre delen av magen
 • Kräkningar
 • Hjärtklappning (vanligare hos kvinnor)
 • Svimningskänsla
 • Smärta mot käken

Det finns flera faktorer som kan öka risken för att drabbas av en hjärtinfarkt. Rökning är en av bovarna liksom högt blodtryck och diabetes. Regelbunden motion minskar risken för hjärtinfarkt och motion sänker också blodtrycket. Tack vare forskning om hjärtsjukdomar har dödsfallen minskat med en tredjedel på tio år.

Källa: Hjärt- och Lungfonden