Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

zika virus Bild: Johnér

Hur rädda behöver vi vara för Zikaviruset?

Experten reder ut

På kort tid har zikaviruset spridit skräck runt om i världen. Flera länder uppmanar kvinnor att inte bli gravida och på måndagen klassades viruset som ett hot mot internationell folkhälsa av WHO. Men vad är egentligen det här viruset? Hur farligt är det och behöver vi vara rädda?
– Nej, man behöver inte vara rädd och det kommer inte sprida sig till Sverige, säger Björn Olsen, professor och överläkare i infektionssjukdomar.

Publicerad 2016-02-02 | Senast ändrad 2016-05-03 | Vardagspuls

De senaste veckorna har vi hört flera rapporter om det just nu mest fruktade viruset i många tropiska länder där de smittbärande myggorna finns. Bilder har kablats ut världen över på missbildade barn med hjärnskador och för små huvuden. Anledningen är att deras mammor smittats med zikaviruset under graviditeten.

Nödläge för internationell folkhälsa

Tidigare i veckan klassade Världshälsoorganisationen, WHO, zikaviruset som ett nödläge för internationell folkhälsa, vilket innebär att epidemin går in under det som kallas för Internationella hälsoreglementet, enligt Folkhälsomyndigheten.

Men hur rädda behöver vi egentligen vara? Björn Olsen som är professor och överläkare i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet manar till lugn. Först och främst; viruset finns inte i Sverige och kommer heller inte att komma hit, bortsett från enstaka fall på grund av det ökande resandet. Men smittan kan bara överföras från myggan och inte människor emellan.
– Det är ett myggburet virus som kan infektera människor via myggstick.

Skulle du åka till något land där risken för smittan är stor är det ändå för de flesta ofarligt att smittas berättar han. De flesta som insjuknar, behöver sällan uppsöka sjukvård.

Smitta kan leda till fosterskador

De som bör se upp är däremot gravida kvinnor då man på senare tid sett utbrott i bland annat Brasilien som misstänks ligga bakom flera allvarliga neurologiska komplikationer hos nyfödda barn vars mammor smittats under graviditeten.

Viruset är dock inget nytt fenomen utan tros ha funnits i hundratals år enligt Björn Olsen. Det upptäcktes första gången i Zikaskogen i Uganda i Afrika 1947 – därav namnet. Där har det dock inte skett något större utbrott eftersom människor har hunnit utveckla immunitet mot det. Att det senare fått sådan spridning beror på människors resande till andra tropiska länder där myggan kan överleva. 
– Anledningen till att det har spridits till exempelvis Sydamerika är att mygglarver har följt med via handel med exempelvis gamla bildäck eller att infekterade människor fört med sig viruset i sitt eget blod.

Funnits länge

Så att det har blivit sådan uppmärksamhet kring det just nu är alltså att man nu börjat upptäcka komplikationer, som utvecklingsstörningar hos barn vars mammor smittats med viruset under graviditeten.
– Viruset har flugit lite under radarn tidigare för det har varit rätt milda symptom, som feber och utslag. Men plötsligt ser man fler fall än förväntat och fler fall av missbildade barn som man koppar till det här.

Det brasilianska hälsoministeriet uppger att över 3 500 bebisar har fötts med för små huvuden sedan oktober förra året, vilket kan jämföras med 150 inrapporterade fall under hela 2014. 
– Så det är en dramatisk ökning, säger Björn Olsen men menar att vi i Sverige inte behöver vara rädda för viruset.
– Det är inte särskilt farligt för människor generellt, man kan inte dö av det. Men hos gravida kvinnor finns det en ökad risk för fosterskador, men den risken är säkert försvinnande låg.

Vad innebär det att WHO klassat det som ett nödläge för internationell folkhälsa?

– De har gjort det för att få mer uppmärksamhet kring det här viruset. Det är inte ett globalt hot, men ett krisläge för de drabbade regionerna. Men det kommer inte bli en pandemi utan en epidemi.

Och Björn Olsen tror att det här är en epidemi som troligtvis har sin boom nu och som kommer klinga av efter några år allteftersom fler bygger upp ett immunförsvar mot viruset. För att bekämpa utbrottet i nuläget behövs myggbekämpning och stöd till kvinnor som är gravida i de aktuella områdena enligt WHO.

Björn Olsen säger att det på lång sikt kan behöva utvecklas ett vaccin, men det kan ta tid.
– Att utveckla ett vaccin skulle kunna vara ett alternativ. Men det kanske inte är så lätt som man tror, det kan ta tid. Och det kan vara svårt rent logistiskt också, att distribuera det till så många människor.

Kan det komma till Sverige i framtiden?

– Nej, det kommer inte till Sverige. Vi kommer se enstaka fall med zikavirus på grund av det ökande resandet. Men vi behöver inte vara rädda. 

Fotnot:

I början av maj kom nya uppgifter från amerikanska och bralilianska forskare rapport som visar att konsekvenserna av Zika-viruset kan vara värre än tidigare befarat, skriver Dagens nyheter. Uppemot var femte gravid kvinna som smittats av viruset riskerar enligt forskarna att föda barn som drabbas av även andra skadliga neurologiska sjukdomar – inte bara mikrocefali.

 

Frågor och svar om Zikaviruset

Vad är zikavirus?

Zika är ett flavivirus besläktat med dengue-, west nile-feber och japansk encefalit som sprids av myggor. Apor tros vara värden för viruset i naturen. Zikavirus finns i de flesta tropiska länder. Viruset isolerades första gången 1947 i Uganda. Mindre utbrott har tidigare förekommit i Afrika och Sydostasien, det första stora utbrottet inträffade 2013 i Polynesien och sedan 2015 har det påvisats i flera länder i Syd och Centralamerika och Karibien och fler länder i regionen kan väntas få utbrott. Därför bör man söka uppdaterad information inför resa, till exempel hos den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC eller Världshälsoorganisationen WHO.

Vilka är de vanligaste symtomen?

En av fem som infekteras med zikavirus utvecklar symptom, de vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. I allmänhet varar symtomen 2-7 dagar. Symtomen är desamma som vid dengue som också smittas via myggor.

Vanligen ger zikainfektion inga komplikationer. Under utbrotten i Polynesien och Brasilien har infektionen dock i vissa fall misstänkts kunna ge allvarliga neurologiska komplikationer som skadar fostret hos gravida kvinnor.

Finns det koppling mellan zikavirus och medfödda missbildningar av hjärnan?

I det pågående utbrottet i Brasilien rapporteras om ett ökat antal nyfödda med mikrocefali som misstänks kunna vara associerade till zikavirusinfektion. Sambandet och eventuell risk är i dagsläget inte klarlagd och utredning av detta pågår för närvarande.

Ska man undvika att resa till länder med spridning av zikavirus om man är gravid?

Om man är eller försöker bli gravid så anser Folkhälsomyndigheten att man bör väga in risken för zikavirusinfektion tillsammans med övriga risker vid resa till tropikerna. Konsultera läkare eller mödravårdscentral inför resor där det finns zikavirus och andra tropiska sjukdomar för att få råd om förebyggande åtgärder och om man bör överväga att ändra sina resplaner.

Kan infektion med zikavirus utgöra en risk för framtida graviditeter?

Det är mycket som ännu är oklart med kopplingen mellan zikavirusinfektion och eventuella fosterskador, men det finns inget som talar för en kvarstående risk för framtida graviditeter. Normalt klarar kroppen av infektionen och man utvecklar immunitet efter genomgången sjukdom som troligen är livslång.

Hur stor är risken att drabbas av zikavirusinfektion?

I länder där omfattande smittspridning förekommer finns risk att även turister smittas av viruset om de blir myggbitna. Risken att en mygga bär på viruset varierar säkert stort mellan olika områden. Zikavirus kan överföras via blod. Blodgivning efter vistelse i tropiska länder är inte tillåtet under den närmaste tiden efter hemkomst enligt Socialstyrelsens regler för blodgivning.

Hur stor risken är att fostret skadas om man får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst vet man inte i dag. Detta gör det mycket svårt att uppskatta hur stor risken är att drabbas om man reser till ett land där smittan förekommer. Sannolikt är risken vid varje enskilt myggstick mycket liten och kan minskas ytterligare om man skyddar sig från att bli myggbiten. I nuläget bedöms risken att drabbas av allvarliga komplikationer för resenärer i allmänhet som liten.

Hur kan man skydda sig mot zikavirus om man är i tropikerna?

Zikavirus sprids via myggor och för att skydda sig ska man därför undvika att bli myggbiten. För att skydda sig mot myggstick är det därför viktigt att skydda sig hela dygnet. Myggmedel, heltäckande kläder och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering kan minska risken att bli biten. 

Om man har blivit myggbiten under resa, ska man testa sig då?

Nej, man bör inte testa sig om man inte har haft symtom. Har man blivit myggbiten och haft en symtomfri infektion eller tillfrisknat har kroppen hanterat sjukdomen och man utvecklar immunitet mot smittämnet som antagligen är livslång.

Behandling

Det finns i dagsläget inget förebyggande vaccin. För att förhindra uttorkning rekommenderas vila, att hålla febern nere och dricka mycket vatten. 

Fler frågor och svar hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida 

Källa: Folkhälsomyndigheten